HiO Energi- & Fastighetsservice

Vi sköter allt i din fastighet

Våra tjänster

Energi


Kartläggning, optimering & effektivisering. 

Fastighetsservice


Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. Värme, kyla, ventilation, belysning, m.m.

Reparationer


Reparation och service av maskiner och handverktyg.

Bidra till ett hållbart samhälle!

Kunder

Freimans Fastigheter

Ugglebo Arbetareförenings AB

ICA Ugglebo

Atling Maskinfabrik AB

Vidahem Entreprenad

Hansson Transport i Ockelbo

C24 Bygg

HSE-Policy

HSE säkerställer en säker arbetsplats med en bra miljö

HiO Energi- & Fastighetsservice AB, tar ansvar för att skydda hälsan hos våra anställda och underleverantörer. Vi strävar efter att göra deras arbetsvillkor givande och säkra.
Vi strävar efter att minimera den påverkan våra aktiviteter har på samhället och miljön. Inom företaget har vi en proaktiv inställning till HSE-arbetet.


Vår HSE policy innebär att:

 • Regelbundet utvärdera vår verksamhet.
 • Reducera hälso- och säkerhetsriskerna för våra anställda, underleverantörer samt våra kunder.
 • Etablera rutiner som säkerställer efterlevnad av policyn samt tillämpliga lagar och föreskrifter.
 • Varje medarbetare skall känna sig trygg i sin arbetsroll och kunna stoppa arbeten som innebär en risk.
 • Informera samt diskutera HSE frågor med medarbetare, kunder och myndigheter.
 • Öka kunskap och medvetenhet gällande miljöfrågor inom företaget.
 • Följa lagar och förordningar samt att se dem som miniminivå för vårt arbete.
 • Ständigt sträva efter att utveckla våra kunskaper samt förbättra utnyttjandet av våra resurser samt minimera föroreningar.


HSE-mål

Vårt övergripande HSE-mål är att åstadkomma en verksamhet där skador på människor, miljö och material undviks.

Vi främjar en stark säkerhetskultur där vi fokuserar på att förebygga personskador, arbetsrelaterad ohälsa och större olyckor. Målet noll olyckor är en självklarhet och ska genomsyra vårt sätt att tänka och agera.

 • Noll allvarliga incidenter
 • Noll personskador och arbetsrelaterad ohälsa
 • Ingen skada på den yttre miljön
 • Noll incidenter relaterade till mobbning, trakasserier, diskriminering och rasism
 • Låg sjukfrånvaro


HSE-ansvariga

Verkställande direktören (VD) är ytterst ansvarig för att företaget arbetar utifrån denna policy samt lagar och förordningar.

Vårt team

RICKARD

VD


Ägare och grundare av HiO.

Kontakta oss

Reparationer
Befintlig kund felanmälan
Förfrågan/övrigt